Uitwerking infra-agenda

06-07-2021

Als onderdeel van de samenwerking binnen de A12-corridor is onder andere afgesproken in gezamenlijkheid een infra-agenda uit te werken met betrekking tot de bereikbaarheid en infrastructuur. In de samenwerkingsovereenkomst is hierover het volgende gemeld: “In de infra-agenda worden voorstellen voor verbetering van de bereikbaarheid van de logistieke terreinen (weg, OV) besproken en waar mogelijk geprioriteerd en uitgewerkt. De beslissingen over infrastructuur kennen een eigen zelfstandig besluitvormingstraject bij diverse overheden deels buiten de Stuurgroep.”.

Wij hebben Roelofs Advies en Ontwerp gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een knelpunteninventarisatie en het benoemen van oplossingsrichtingen, inclusief een advies voor de prioritering. Deze rapportage is daarvan het resultaat. Op basis van deze rapportage kunnen de betrokken partijen in nauw onderling overleg verder met het uitwerken en nader onderzoeken van de genoemde oplossingsrichtingen.

Klik hier voor het rapport.